606 070 550
general terms and conditions

Všeobecné obchodní podmínky a Provozní řád

Spolek Hřiště Řícmanice, z.s. IČO: 061 58 421, se sídlem Tomanova 1535/12, 613 00 Brno, zastoupený Davidem Hrůzou, předsedou, spolku jakožto provozovatel multifunkčního hřiště na adrese Husova ul., Řícmanice (dále jen „Spolek“ a „Hřiště Řícmanice“) vydává tyto obchodní podmínky.

1. Provozní doba

• Při vstupu do prostor areálu víceúčelového hřiště Řícmanice (dále jen areál) je každý návštěvník povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu.

• Každá osoba musí dbát na pokyny pracovníků areálu.

• Tento řád slouží k dodržování platných předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví návštěvníků areálu a musí být bezpodmínečně dodržován.

• Provozní dobu a účel sportovní plochy stanovuje provozovatel dle aktuálních klimatických podmínek

2. Vstup do areálu

• Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje dodržovat tento provozní řád.

• Vstup do prostor areálu je možný pouze přes hlavní vchod (pokladnu).

• Doba pobytu v areálu začíná vstupem do areálu a končí jeho opuštěním.

• Pokladna umožní vstup jen s platnou vstupenkou. Návštěvník, který prochází pokladnou, si odebere automaticky při placení doklad o zaplacení, který slouží i ke kontrole koupeného časového limitu.

• Provozovatel neodpovídá uživatelům hřiště za škody na majetku a zdraví vzniklé v průběhu užívání hřiště.

• Vstup na hřiště je na vlastní nebezpečí.

3. Zakázané činnosti v areálu

• V prostoru areálu je přísně zakázáno:

• Vstup na ledovou plochu bez bruslí (výjimku z provozního řádu tvoří doprovod dítěte. Tzn. jedna osoba, která učí bruslit dítě, mladší deseti let.)

• Sezení na mantinelech a přelézání mantinelů.

• Vstup na ledovou plochu s jídlem a pitím a jejich konzumaci na ledové ploše.

• Tvoření šneků, jízda v protisměru či vzájemného naháněnou (honička).

• Kouření v blízkosti kluziště areálu, výjimku tvoří pouze místa k tomu určená a viditelně označená.

• Odhazování odpadků (včetně cigaretových nedopalků, žvýkaček aj.) mimo místa k tomu určená.

• Vstup do prostor hřiště s nebezpečným předmětem ohrožující návštěvníky (hokejka, puk aj.) v době veřejného bruslení.

• Ohrožovat ostatní návštěvníky jiným nedbalým chováním.

• Vstup do prostor, které nejsou určené pro veřejnost (technické zázemí aj.)

• Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu veřejnosti.

• Křičet, pískat, chovat se hlučně, používat rozhlasové či jiné zvukové přijímače, spotřebičů či nářadí, které nejsou povoleny.

• Používat otevřený oheň, kouřit a konzumovat alkohol v prostorách sociálního zázemí a šaten.

• Vstup na ledovou plochu v době její úpravy, rovněž do prostor rolby.

• Koulování a házení sněhu.

• Donášení hořlavých, omamných, výbušných, toxických látek a alkoholu do prostor areálu.

• Svévolně přemisťovat nábytek či jiné vybavení areálu, manipulovat s rozvody vody, elektřiny a ostatních zařízení.

• Pohybovat se mimo určené prostory pro návštěvníky.

• Vstup na plochu s nevyhovujícím vybavením.

• Sedat nebo přelézat zábradlí v areálu.

• Zákaz vstupu se psem.

• Neuposlechnutím pokynů a příkazů pracovníků areálu následuje vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

4. Společné provozní pokyny pro návštěvníky areálu

• Návštěvníci areálu jsou povinni dbát pokynů, pracovníků areálu a řídit se jimi.

• Změna směru bruslení se organizuje pouze prostřednictvím pořadatele veřejného bruslení oznámením „Změna směru“.

• Veřejné bruslení končí na výzvu pořadatele. Bruslaři jsou povinni neprodleně opustit ledovou plochu na výzvu pořadatele, ukončující veřejné bruslení.

• Po ukončení doby vyhrazené pro veřejné bruslení a uplynutí doby nutné pro přezutí jsou návštěvníci kluziště povinni neprodleně opustit areál kluziště.

• Návštěvník a nájemce areálu je povinen každou způsobenou, či zjištěnou závadu ihned ohlásit zaměstnanci areálu.

• Návštěvníci a nájemci se sníženou pohyblivostí a starší osoby se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých a namrzlých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobu úrazu sobě či ostatním návštěvníkům.

• Správa areálu si vyhrazuje právo na vyloučení návštěvníků z prostoru hřiště případně z prostoru areálu v případě porušení návštěvního řádu. Toto vyloučení provádí pracovník areálu, jeho zástupce bez nároku na vrácení vstupného dle §19 vyhl. č. 238/2011 Sb.

• Za odložené věci správa areálu neručí!

5. Vyloučení z návštěvy areálu

• VSTUP DO AREÁLU JE ZAKÁZÁN:

• Osobám, které jsou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

• Vstup do prostor areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejichž chování je v rozporu s mravními a společenskými zásadami.

• Z areálu může být vykázán návštěvník bez možnosti vrácení vstupného, který hrubě poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne oprávněných pokynů pracovníka areálu.

• Neopustí-li v takovém případě vykázaný návštěvník areál, jsou jej pracovníci areálu oprávněni vyvést, popř. požádat o zakročení člena bezpečnostní agentury, Městskou policií a Policií ČR.

6. Úrazy a škody – zodpovědnost

• ŠKODY A ZTRÁTY:

• Před opuštěním areálu je návštěvník povinen vrátit zapůjčené vybavení.

• Provozovatel neručí za ztráty či poškození věcí návštěvníků.

• Návštěvníci jsou povinni hradit veškeré škody nebo ztráty, které byly jejich vinou zcela nebo částečně způsobeny na vybavení areálu nebo na majetku třetí osoby.

• Za ztrátu půjčených předmětů je povinen každý návštěvník uhradit náhradu škody.

• Doporučuje se nebrat do areálu cenné věci a větší obnos peněz.

• Předměty nalezené v areálu je nálezce povinen odevzdat pracovníkům areálu nebo na pokladně, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

• V případě ztráty osobních věcí je třeba informovat pracovníka areálu, který provede záznam o ztrátě popř. zavolá Policii ČR.

• Poškození nebo rozkrádání majetku areálu je trestné.

• Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením areálu.

• Šatny a samoobslužné skříňky slouží pro odkládání bot a oblečení.

• Samoobslužné skříňky nejsou určené k úschově cenných předmětů (fotoaparáty, mobilní telefony, šperky aj.), peněz a platebních karet.

• PRVNÍ POMOC, ÚRAZY:

• Úraz bude zapsán do Knihy úrazů (u pracovníků areálu).

• Pro poskytnutí první pomoci je viditelně označené místo první pomoci u dozoru areálu.

• Za poranění a úrazy, které si návštěvní areálu způsobí vlastní neopatrností nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, nenese provozovatel odpovědnost.

• Při jakémkoli úrazu, poranění či nevolnosti požádá postižený o pomoc ostatní návštěvníky, kteří přivolají příslušného pracovníka a pomohou při poskytnutí první pomoci, případně ihned přivolají zdravotní záchrannou službu

• Lékárnička se nachází v místnosti pokladny / půjčovna bruslí a v prostorách šaten.

7. Zákaznický účet, depozit

1. Zákazník má možnost si u Hřiště Řícmanice zřídit zákaznický účet. Zákaznický účet bude Zákazníkovi zřízen po vyplnění registračního formuláře a doručení tohoto formuláře Hřišti Řícmanice. Zákaznický účet (registraci) lze provést na pokladně hřiště případně online potvrzením aktivačního e-mailu. Po založení účtu si může Zákazník na zákaznický účet vložit peněžitou částku (dále jen „Deposit“), minimální výše vkladu je 2.000 Kč.

2. Zákazník má možnost vstupovat na svůj zákaznický účet přes webové rozhraní na adrese www.ricmanice.com/rezervace a prostřednictvím mobilní aplikace. Po přihlášení, které se uskuteční zadáním platného uživatelského jména a hesla, má Zákazník možnost rezervovat a případně i hradit si jednotlivé služby. Dále je možné v zákaznickém účtu přes webové rozhraní administrovat zadané kontaktní údaje. Jestliže bude mít Zákazník jakékoli problémy s přihlášením na svůj zákaznický účet či s rezervací, informuje o této skutečnosti Hřiště Řícmanice formou e-mailu: info@ricmanice.com

3. Vklad na Deposit je možné provádět v hotovosti, platební kartou na pokladně hřiště, nebo prostřednictvím platební brány. Deposit lze využít k úhradě veškerého zboží a služeb nabízených Hřištěm Řícmanice.

4. O aktuální výši Depositu se může Zákazník informovat po přihlášení ke svému účtu a také na pokladně hřiště. Hřiště Řícmanice zasílá automaticky na e-mail Zákazníka oznámení o výši Depositu a dále 14 dnů předem informační e-mail o konci platnosti Depositu.

5. Deposit je zákazník povinen vyčerpat nejpozději do 12 měsíců od okamžiku vložení příslušného Depositu. Po uplynutí této doby skončí platnost vloženého Depositu. Zakoupený Deposit není možné směnit zpět na peněžní prostředky a jakkoli vracet, to platí také v případě zrušení zákaznického účtu. Ve výjimečných případech na základě písemné žádosti klienta na e-mail: info@ricmanice.com s odůvodněním a prokázáním vážného důvodu může být Deposit zákazníkovi vrácen, v hotovosti ve stanoveném termínu.

8. Rezervace

1. Zákazník si může rezervovat aktivity hřiště (dále jen „Rezervace“) pokud má u Hřiště Řícmanice zřízen zákaznický účet, na kterém je složen Deposit ve výši odpovídající ceně jednotlivé aktivity, nebo tuto aktivitu přímo hradí.

2. Rezervace je možné učinit osobně na pokladně hřiště, nebo přes webové rozhraní po přihlášení do zákaznického účtu. Po provedení rezervace bude Zákazníkovi blokován deposit ve výši odpovídající ceně sportovní aktivity, s čímž Zákazník provedením rezervace souhlasí. Na tuto skutečnost bude Zákazník současně upozorněn před provedením rezervace.

3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby.

4. Hřiště Řícmanice stanoví storno poplatky za jednotlivé sportovní aktivity. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci a nebo se nedostaví ve sjednanou dobu na sportoviště:

a. více než 24 hodin před zahájením sportovní aktivity, není mu účtován storno poplatek,

b. méně než 24 hodin před zahájením sportovní aktivity, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny sportovní aktivity.

5. Rezervace může být zrušena e-mailem: info@ricmanice.com, nebo elektronicky přes klientský účet.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu či zrušení rezervace, a to bez předchozího upozornění. V případě zrušení rezervace ze strany provozovatele bude zákazníkovi kompenzována cena sportovní aktivity na Deposit.

9. Závěrečné ustanovení

• Návštěvníci jsou povinni používat veškeré zařízení a vybavení sportovního areálu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání, což je trestné dle předpisů o ochraně státního a soukromého majetku.

• Areál je monitorován bezpečnostním kamerovým systémem.

• POZOR !!! při slunečném počasí a vyšší teplotě vzduchu nemůžeme z technický důvodů udržet kvalitu ledu

• Provozovatel si vyhrazuje právo měnit či doplňovat ustanovení tohoto provozního řádu.

10. Telefonní čísla

Hasičský záchranný sbor ČR tel. 150

Zdravotnická záchranná služba tel. 155

Policie ČR tel. 158

Linka tísňového volání tel. 112

PROVOZOVATEL:

Hřiště Řícmanice, z.s.
Tomanova 12, 613 00 Brno
IČ 061 58 421
+420 725 875 157

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých klienty spolku Hřiště Řícmanice, z.s., IČO: 061 58 421, se sídlem Tomanova 1535/12, 613 00 Brno jakožto provozovatele multifunkčního hřiště na ulici Husova, Řícmanice a zájemci o jeho služby a produkty.

2. Správcem osobních údajů je Spolek Hřiště Řícmanice, z.s., IČO: 061 58 421, se sídlem Tomanova 1535/12, 613 00 Brno (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou adresa: Tomanova 1535/12, 613 00 Brno. E-mail: info@ricmanice.com, www.ricmanice.com

3. Zpracování osobních údajů správcem je prováděno podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”).

4. Správce zpracovává údaje poskytnuté klienty při vyplnění registračního formuláře, uvedením údajů do zřízeného uživatelského, poskytnutí údajů při přípravě smluv a souvisejících dokumentů a v souvislosti s realizací smluv (tj. v souvislosti s dodáním zboží, poskytnutím služeb), při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB, messenger apod.).

5. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

6. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

7. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi klientem a správcem, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů), souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) i v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro spěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt).

8. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi klientem a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

9. Za podmínek stanovených v GDPR má klient právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto podmínkách. Dále má klient právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

10. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

11. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře klient potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a dále zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou klient správci poskytl.